امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

 150- خانم های که کم خونی دارند این خوراکی ها را نباید بخورند .

این پنج خوراکی  کم خونی را تشدید و تحریک میکند و  انسجام خونی را کاهش میدهد  و خانم های که کم خونی دارند باید به صورت جدی از خوردن این خوراکی ها دوری کنند .

1- ترشی        2-  سیر     3-  پیاز     4-  جوش شیرین    5- انواع چای معمولی و سبز

     94/1/10

 

free site stat