امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

 تصاویر مساجد

009.jpg001.jpg019.jpg021.jpg032.jpg024.jpg029.jpg035.jpg013.jpg012.jpg022.jpg033.jpg002.jpg015.jpg011.jpg026.jpg017.jpg027.jpg004.jpg034.jpg008.jpg010.jpg016.jpgShahriri.jpg031.jpg014.jpg006.jpg023.jpg025.jpg007.jpg0838.jpg030.jpg005.jpg003.jpg020.jpg028.jpg018.jpg

 

free site stat